PřihlásitPROVOZNÍ PODMÍNKY

Všeobecné provozní podmínky poskytování služeb SEJDEMSE.cz


 • 1Základní pojmy
  • 1.1. Poskytovatelem služby je společnost TOMBiT s.r.o., se sídlem Mánesova 345/13, 370 01 České Budějovice, IČ: 04695607, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24468 (dále jen „Poskytovatel“) a smluvním partnerem Poskytovatele, který provedl registraci v poskytované službě na webu sejdemse.cz (dále jen „Uživatel“).
  • 1.2.Tyto Obchodní podmínky tvoří v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nedílnou součást smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
  • 1.3.Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba starší 18-ti let, která používáním služeb na webu sejdemse.cz vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné podmínky poskytování služby.

 • 2 Služba
  • 2.1. Provozem služby se rozumí poskytování služeb spojených s vytvořením a zveřejněním seznamovacího profilu za účelem komunikace s ostatními uživateli, kteří mají zájem najít dlouhodobý a úspěšný vztah.
  • 2.2. Na registraci na webu sejdemse.cz není právní nárok, poskytovatel si vyhrazuje právo smazat bez náhrady uživatelský profil i bez udání důvodu. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito provozními podmínkami, není používání služeb serveru sejdemse.cz povoleno.
  • 2.3. Založení profilu je zdarma, ale používání služeb na webu sejdemse.cz není povoleno bez předplacení služby. Aktuální ceny jsou uvedeny na stránce ceník na webu sejdemse.cz.
  • 2.4. Údaje k platbě převodem, Vám budou vygenerovány systémem automaticky, pokud se tak nestane je uživatel povinen kontaktovat provozovatele portálu prostřednictvím podpory https://www.sejdemse.cz/kontakt nebo na email info@sejdemse.cz
  • 2.5. Platnost předplacené služby záleží na každém uživateli a jeho rozhodnutí na jaké časové období si službu předplatí. Při předplacení nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků.
  • 2.6. Službu je možné zaplatit pouze převodem na účet. Podrobné informace má každý Uživatel dostupné ve svém profilu v menu, položka platba. Fakturu, daňový doklad, systém generuje automaticky a je Uživateli k dispozici taktéž ve svém profilu na záložce platba. Tento doklad je možné si uložit či vytisknout.
  • 2.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo neprodleně smazat zprávu na chatu, pokud zpráva bude svoji podstatou porušovat platné zákony České republiky, bude-li naplňovat vulgárního chování, nenávistného charakteru, případně urážet, hanobit či jinak napadat rasu či náboženské vyznání.
  • 2.8. Je-li profil Uživatele smazán nemá takovýto Uživatel nárok na vrácení platby.

 • 3Práva a povinnosti poskytovatele
  • 3.1. Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s těmito provozními podmínkami pro uživatele následující:

   nepřetržitý provoz všech služeb webu sejdemse.cz
   dohled nad technickými prostředky pro maximální funkčnost serveru
   uživatelskou podporu dle charakteru poskytovaných služeb

  • 3.2.Poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat uživatelů tak aby předešel případné ztrátě dat, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.
  • 3.3.Poskytovatel nenese odpovědnost za špatně uvedené fakturační údaje Uživatele, který je povinen tyto údaje míti pravdivě uvedené v profilu.

 • 4Základní pojmy
  • 4.1. Uživatel bere na vědomí, že web sejdemse.cz je určen výhradně osobám starším 18-ti let.
  • 4.2. Uživatel se zavazuje, že při registraci vyplní osobní údaje odpovídající skutečnosti a vyplní přesně všechny potřebné informace v registračním formuláři. Uživatel je odpovědný za pravidelné aktualizace dat nebo změny jakožto za pravdivost těchto údajů.
  • 4.3. Skutečnost, že při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení.
  • 4.4. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu, že nesmí či se výslovně zakazuje:

   používat více než jeden seznamovací profil, druhý a každý následující profil je zakázán a bude provozovatelem smazán
   nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb
   publikovat informace na serveru sejdemse.cz v rozporu s platnými zákony České republiky
   konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost služeb webu sejdemse.cz
   používat služeb webu sejdemse.cz ke komerčním účelům

  • 4.5.Uživatel se zavazuje veškeré služby užívat řádně a zdržet se jejich zneužití, jakož i dodržovat platnou právní úpravu.
  • 4.6.Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba starší 18-ti let, která používáním služeb na webu sejdemse.cz vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné podmínky poskytování služby.

 • 5Fotografie
  • 5.1. Každá fotografie podléhá kontrole a při nesrovnalostech je označena jako Nevyhovující. Uživatel tuto fotografii smaže či poskytne Poskytovateli vysvětlení.
  • 5.2. Fotografie musí splňovat níže uvedené:

   fotografie musí být ostrá a ve vhodném rozlišení(je zobrazeno systémem)
   z fotografie sloužící jako AVATAR musí být jasně zřetelné o jakou osobu, majitele profilu, se jedné. Jde o portrétovou fotografii. Nesmí zde být fotografie např. dětí, zvířecích mazlíčků, automobilů, motocyklů atd
   fotografie sloužící jako HLAVIČKA může obsahovat různý obsah, včetně vícero spojených fotografií, avšak musí mít dostatečné rozlišení(je zobrazeno systémem)
   fotografie s nádechem erotiky je dovoleno vkládat

  • 5.3. Každý Uživatel může fotografii ve svém účtu označit jako Neviditelnou, pro Přátelé či Veřejnou.

   Neviditelná – fotografii vidí pouze samotný Uživatel, ostatním uživatelům je skryta
   Přátelé – fotografie je viditelná pouze pro uživatele, které sám Uživatel označí jako své přátelé
   Veřejná – fotografie je viditelná pro všechny uživatele, kteří mají zaplacené Premium členství

  • 5.4. Je zakázáno vkládat fotografie:

   fotografie, které jsou vulgárního, nenávistného či hanobícího charakteru
   fotografie, které urážejí, hanobí či jiným způsobem napadají rasový původ či náboženské vyznání
   nevhodného a nízkého rozlišení a kvality než je požadováno
   fotografie nesmí obsahovat celebritu – pokud není celebrita vlastníkem profilu
   fotografie, které mají charakter pornografie

 • 6Závěrečná prohlášení

  Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti jejich zveřejněním. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto podmínek do budoucna. Uživatel (člen) je povinen se pravidelně seznamovat se změnami podmínek. Bude-li uživatel (člen) pokračovat v používání služeb portálu sejdemse.cz po provedení těchto změn, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí. Všechny změny a dodatky provedené uživatelem (členem) musí mít písemnou formu a musí být doručeny na adresu poskytovatele služeb. Neplatnost jednoho nebo více ustanovení těchto podmínek se netýká zbývajících ustanovení.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie(technické cookies). Další informace